Monografie

Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994.
Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej. Część I A–K, Kraków 1996 (wspólnie z Romanem Marcinkiem).
Uwłaszczenie chłopów Galicji zachodniej, Kraków 2002.
Dzieje Nagłowic, Jędrzejów-Kraków 2006 (wspólnie z Marcinem Piszczkiem i Maciejem Zdankiem).
Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie 1909-2009. Przyczynek do dziejów miasta i regionu, Jędrzejów 2009.
Bilina Wielka, Kraków 2010.

Redakcja naukowa

Cystersi w Jędrzejowie. Rola klasztoru w społeczności lokalnej. Materiały z konferencji naukowej „Cystersi w życiu i kulturze społeczności lokalnej”, Jędrzejów 5 IX 1998 r., Jędrzejów 1999.
Polska i Polacy w XIX-XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70. rocznicę Jego urodzin, pod red. K. Ślusarka, Kraków 2002 (redakcja naukowa).
Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych, pod red. K. Ślusarka, przedmowa F. Ziejka, Kraków 2004.
Cystersi – Jędrzejów – Ziemia Jędrzejowska. Wspólne dziedzictwo, praca zbiorowa pod red. K. Ślusarka, Jędrzejów-Kraków 2006.

Podręczniki i opracowania popularne

Kronika Polski, Kraków 1998 (współautor).
Wybitni Polacy XIX w., pod red. T. Gąsowskiego, Kraków 1998 (współautor).
Polska. Dzieje cywilizacji i narodu. Pod zaborami. 1795-1914, pod red. M. Derwicha, Warszawa-Wrocław 2003 (współautor).
Wielka Encyklopedia Polski, Kraków 2004 (współautor).
Dzieje świata, Kraków 2004 (współautor).
Wielka Historia Świata, t. 7: Świat w XVII wieku, pod red. A. Podrazy, Kraków 2005 (współautor).
Wielka Historia Świata, t. 8: Świat w XVIII wieku, pod red. naukową P. Franaszka, Kraków 2006 (współautor).
Historia Polski. Kalendarium dziejów, t. 1-4, red. A. Nowak, [Warszawa 2009] (współautor).

Artykuły (wybór)

PPS wobec przekształceń własnościowych w Polsce, (w:) Własność, praca zb. pod red. T. Wawaka, Kraków 1990 (współautor).
Dobra nowotarskie w II połowie XVIII i w I połowie XIX wieku, (w:) Dzieje miasta Nowego Targu, praca zbiorowa pod red. M. Adamczyka, Nowy Targ 1991 (współautor).
Szlachta w Galicji Wschodniej na przełomie XVIII i XIX wieku. Rozmieszczenie terytorialne i liczebność, „Studia Historyczne”, R. XXXIV, 1991, z. 2.
W kręgu rodziny ziemiańskiej, „Studia Historyczne”, R. XXXVI, 1993, z. 1.
Szlachta w misteczkach Hałyczyny w kinci XVIII st. poczatku XIX st., (w:) Aktualni problemy rozwytku mist ta miżkoho samouwriadywannia (Istoria i suczasnist'). Tezy miżnarodnoj naukowo-praktycznoj konferencji, Riwnie 1993 (współautor).
Legitymacje szlachty w Galicji w XVIII i XIX wieku, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nr 11, Warszawa maj 1994 (współautor).
Drobna szlachta w Obertynie. Studium z dziejów szlachty w małym miasteczku na przełomie XVIII i XIX wieku, „Studia Historyczne”, R, XXXVII, 1994, z. 3.
Ziemiaństwo Galicji w powstaniu styczniowym w świetle dokumentów Rządu Narodowego, (w:) Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce w XIX-XX wieku, pod red. W. Cabana i M.B. Markowskiego, Kielce 1994.
Szlachta zagrodowa w Galicji 1772-1939. Stan i przeobrażenia warstwy pod zaborem austriackim i w okresie niepodległości, (w:) Galicja i jej dziedzictwo, t. 2: Społeczeństwo i gospodarka, pod red. J. Chłopeckiego i H. Madurowicz-Urbańskiej, Rzeszów 1995.
Znaczenie Lwowa dla szlachty w Galicji w dobie przedautonomicznej, (w:) Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura, T. I: Studia z dziejów Lwowa, pod red. H.W. Żalińskiego i K. Karolczaka, Kraków 1995.
Kwestia agrarna w Galicji w latach czterdziestych XIX w., (w:) Rewolucja czy praca organiczna drogami do niepodległości? W 150. Rocznicę wydarzeń 1846 r., Poznań 1997.
Narodziny nowoczesnego nacjonalizmu polskiego i konflikty narodowościowe na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., (w:) Fenomen nowoczesnego nacjonalizmu w Europie Środkowej, pod red. B. Linka, J, Lüera, K. Struve, Opole 1997.
Panowie szlachta ziemianie – panowie szlachta chałupnicy – włościanie. Wzajemne stosunki w przedautonomicznej Galicji, (w:) Wieś a dwór na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. W. Cabana i M. B. Markowskiego, Kielce 1999.
Kwestia agrarna w Galicji w latach 1848-1861, (w:) Galicja i jej dziedzictwo, t. 12: Galicja w 1848 roku. Demografia, działalność polityczna i społeczna, gospodarka i kultura, pod red. A. Bonusiaka i M. Stolarczyka, Rzeszów 1999.
Kolbuszowa w dobie uwłaszczenia chłopów (połowa XIX wieku), (w:) Kolbuszowa. 300 lat miasta. Materiały z sesji naukowej 6-7 X 2000 r., Kolbuszowa 2001.
Czym zastąpić pańszczyznę? Nieoczekiwane dla dworu następstwa uwłaszczenia chłopów w Galicji w 1848 roku, (w:) Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego, T. 1: Od zaborów do okupacji (1895-1945), red. naukowa A. Kołodziejczyk, W. Paruch, Warszawa 2002.
Konskrypcyjny spis ludności Galicji z 1773 roku, wydał i wstępem opatrzył K. Ślusarek, „Studia Historyczne”, R. XLVII: 2004.
Die Bauernbefreiung in Westgalizien. Rechtliche Grundlagen und Ergebnisse, (w:) Ausgewählte Probleme zur Geschichte der polnischen Landwirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert, Red. P. Franaszek, Kraków 2005.
Jak ziemianie darowali chłopom pańszczyznę, czyli przyczynek do dziejów uwłaszczenia chłopów na Rzeszowszczyźnie i Sądecczyźnie, (w:) Rzeszów dawny i współczesny. Gospodarka, pod red. K. Kaszuby i A. Szromnika, Rzeszów 2005.
Badania nad dziejami stanu szlacheckiego na ziemiach polskich w XIX wieku, (w:) Historia, społeczeństwo, gospodarka, pod red. S. Pytlasa i J. Kity, Łódź 2006.
Między dominium a gminą. Przemiany w środowiskach lokalnych Galicji w latach 40.-70. XIX wieku (studium na przykładzie Kolbuszowej i Mielca), (w:) Miasteczko i okolica – od średniowiecza do współczesności, Kolbuszowa 2006.
Bevölkerung und Wirtschaft Galiziens im Jahre 1773, (w:) Die galizische Grenze 1772-1867: Kommunikation oder Isolation?, (Hg.) Ch. Augustynowicz, A. Kappeler, Wien – Berlin 2007.
Sytuacja szlachty i chłopstwa na tle przemian struktury społeczeństwa polskiego w XIX wieku, (w:) Problemy cywilizacyjnego rozwoju Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy od końca XVIII do XXI wieku, pod red. P. Franaszka i A. N. Nieczuchrina, Kraków 2007.
Dobra mieleckie w połowie XIX wieku, (w:) Dzieje lokalne pośród wydarzeń i procesów historycznych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej pod patronatem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydane z okazji 550. rocznicy zezwolenia królewskiego na założenie miasta Mielca, red. K. Haptaś, Mielec 2007.
Między dworem ziemiańskim a drobnoszlachecką zagrodą. Rzecz o roli szlachty w życiu społeczności lokalnych w przedautonomicznej Galicji, (w:) Dwór a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod . red. W. Cabana, M. B. Markowskiego i M. Przeniosło, Kielce 2008.
Obrót nieruchomościami w galicyjskich zaściankach szlacheckich, (w:) Obrót nieruchomościami na ziemiach polskich od średniowiecza do XXI wieku, pod red. F. Kusiaka, Poznań-Wrocław 2008.
Między Rosją a Austrią. Ziemiaństwo polskie w Kraju Tarnopolskim w świetle wojskowego spisu ludności z 1809 roku, (w:) Międzyzaborowe kontakty ziemiaństwa, pod red. W. Cabana, S. Wiecha, Kielce 2010.
Ziemiaństwo a rozwój gospodarczy Galicji w 2. połowie XVIII i na początku XIX wieku, „Studia z historii społeczno-gospodarczej”, T. VIII pod red. W. Pusia i J. Kity, Łódź 2010.
Królestwo Galicji i Lodomerii w pierwszych latach po rozbiorze w świetle wojskowego spisu ludności z 1773 roku, „Studia Historyczne”, R. LIII, 2010, z. 1.