Ziemianstwo Galicji

Przedmiotem mojego zainteresowania są dzieje ziemiaństwa w Galicji w okresie przedautonomicznym, szczególnie zaś struktura społeczna i narodowościowa tej warstwy. Problem ten jest o tyle istotny, że w pierwszej połowie XIX w. nastąpiła zasadnicza zmiana elity szlacheckiej, przejawiająca się m.in. utratą dotychczasowej pozycji przez reprezentantów rodów odgrywających kluczową rolę w schyłkowym okresie I Rzeczypospolitej.
Jednym z elementów studiów nad dziejami ziemiaństwa jest opracowanie bazy dóbr oraz właścicieli ziemskich w Galicji. Pełną listę majątków ziemskich w zachodniej części Galicji udostępniam w załączonej liście, zaś przykładową kartotekę na ilustracji prezentującej dane dla majątku Jasienna.
Majątek Jasienna

Drobna szlachta na ziemiach polskich

Jeśli idzie o dzieje drobnej szlachty, interesuje mnie w szczególności problem polityki władz zaborczych wobec tej warstwy społecznej w okresie porozbiorowym i skutków, jakie ona przyniosła. Częściowo wyniki studiów nad tymi zagadnieniami zostały już opublikowane w trzech pracach monograficznych: Drobna szlachta w Galicji w latach 1772-1848 (Kraków 1994, wznowienie: Jędrzejów-Kraków 2011), Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej. Część I: A-K (Kraków 1996) oraz Bilina Wielka (Kraków 2010). Ta ostatnia publikacja otwiera serię monografii poświęconych galicyjskim zaściankom szlachecki. W przygotowaniu są kolejne tomy, poświęcone zaściankom w Baczynie, Łące i Sielcu (tom II) oraz w Komarnikach i Matkowie (tom III), leżącym w cyrkule samborskim.

Przemiany społeczne i cywilizacyjne

W nurcie badań nad społeczeństwem polskim w okresie zaborów mieszczą się także studia dotyczące uwłaszczenia chłopów w Galicji. Ich owocem jest opublikowana w 2002 r. książka pt. Uwłaszczenie chłopów w Galicji zachodniej, w której omówiono dzieje i zasady uwłaszczania w zaborze austriackim oraz zaprezentowano wyniki tej reformy w odniesieniu do zachodniej części Galicji.

Dzieje społeczności lokalnych

Kolejny nurt moich zainteresowań badawczych dotyczy szeroko rozumianej problematyki aktywności społeczności lokalnych. Ten typ badań od dawna jest obecny w polskiej historiografii i zazwyczaj nazywany jest historią regionalną lub mikrohistorią. W moich studiach nie chodzi jednak o poznawanie dziejów kolejnych miejscowości, lecz o wychwycenie przejawów aktywności społeczności lokalnych w XVIII-XX w. Interesują mnie zatem w sposób szczególny takie zagadnienia jak: udział ludności we władzach lokalnych, inicjatywy obywatelskie, stosunek do administracji państwowej w różnych warunkach politycznych, zmiany układów przestrzennych i socjotopografia miast.

Ruchy polityczne

Jeśli chodzi o historię polityczną, interesuje mnie szczególnie powstanie i rozwój nowoczesnych nurtów politycznych na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w. W tym czasie ukształtowały się trzy główne obozy ideowe, mające ogromny wpływ na życie polityczne w Polsce międzywojennej: ruch ludowy, socjalistyczny i narodowy. Powstał także litewski i ukraiński ruch narodowy – oba te nurty stawiały postulat budowy niepodległych państw, co prowadziło do konfliktu z Polakami, którzy w większości traktowali ziemie litewskie i ukraińskie jako własne terytorium narodowe.

Mapa polityczna Europy i świata

Wiek XIX był areną dynamicznych przeobrażeń politycznych nie tylko w skali ziem polskich, ale również Europy i całego świata. W tym kontekście interesuje mnie szczególnie kwestia zmian mapy politycznej Europy i świata jako następstwo ruchów wolnościowych oraz ekspansji zamorskiej wielkich mocarstw. Nie bez znaczenie jest również poznanie recepcji tych wydarzeń na ziemiach polskich.